เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
-
เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
-
เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
-
เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
-
เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ 2558
-
เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
-
เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559
-
เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
-
เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
-
เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558pdf
-
เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
-
เปิดอ่าน
     คัมภีร์นักวินับมืออาชีพ
-
เปิดอ่าน
     การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท
-
เปิดอ่าน
     คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงมหาดไทย
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน 2561
-
เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-
เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
-
เปิดอ่าน
     คู่มือปฎิบัติงานควบคุมน้ำมัน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 2561
-
เปิดอ่าน
     สรุปหลักเกณฑ์การขอเครื่องราชย์ อปท.
-
เปิดอ่าน
     สรปุสาระสำคัญ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
-
เปิดอ่าน
     คำแนะนำเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
-
เปิดอ่าน
     แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
-
เปิดอ่าน
     กม.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
-
เปิดอ่าน
     การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
-
เปิดอ่าน
     ปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-gp
-
เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การช่วยเหลือประชาชน 2560
-
เปิดอ่าน
     ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์
-
เปิดอ่าน
     โฉนดชุมชน
-
เปิดอ่าน
     การขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
-
เปิดอ่าน
     การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
-
เปิดอ่าน
     การช่วยเหลือประชาชน
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง
-
เปิดอ่าน
     คัมภีร์วินัย
-
เปิดอ่าน
     การคิดค่าปรับ
-
เปิดอ่าน
     สื่อการสอนระบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
-
เปิดอ่าน
     ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้ที่ดินรัฐ
-
เปิดอ่าน
     หนังสือกระทรวงมหาไทย แนวทางการดำเนินการทางละเมิด
-
เปิดอ่าน
     แนวทางการสู้คดีปกครอง
-
เปิดอ่าน
     สรุปสาระสำคัญของ พรบ. หอพัก 2558
-
เปิดอ่าน
     วันลาของพนักงาานท้องถิ่น
-
เปิดอ่าน
     แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
-
เปิดอ่าน
     เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560
-
เปิดอ่าน
     แนวทางการเช่าที่ดินวัด
-
เปิดอ่าน
     แนงทางปฏิบัติในการทดสอบคอนกรีต
-
เปิดอ่าน
     คำพิพากษาน่ารู้ คดีปกครองท้องถิ่น
-
เปิดอ่าน
     กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
-
เปิดอ่าน
     หารือช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฟ้าผ่า
-
เปิดอ่าน
     หารือช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฟ้าผ่า
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้ระบบ e-GP กรณีการจีัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานของรัฐ
-
เปิดอ่าน
     ข้อหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว
-
เปิดอ่าน
     การพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการของไทย
-
เปิดอ่าน
     การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
-
เปิดอ่าน
     ข้อบกพร่องการจัดงานโครงการอุปสมบท
-
เปิดอ่าน
     ข้อบกพร่องงานเข้าพรรษา
-
เปิดอ่าน
     ข้อบกพร่องงานประเพณี
-
เปิดอ่าน
     เอกสารเผยแพร่ข้อบกพร่องที่ สตง. ตรวจพบ
-
เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,660

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.