ข่าวกิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงาน
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558pdf0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 25610000-00-00เปิดอ่าน
     คัมภีร์นักวินับมืออาชีพ0000-00-00เปิดอ่าน
     การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงมหาดไทย0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ0000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฎิบัติงานควบคุมน้ำมัน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 25420000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปหลักเกณฑ์การขอเครื่องราชย์ อปท.0000-00-00เปิดอ่าน
     สรปุสาระสำคัญ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 25400000-00-00เปิดอ่าน
     คำแนะนำเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า0000-00-00เปิดอ่าน
     แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี0000-00-00เปิดอ่าน
     กม.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่0000-00-00เปิดอ่าน
     การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์0000-00-00เปิดอ่าน
     ปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-gp0000-00-00เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การช่วยเหลือประชาชน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์0000-00-00เปิดอ่าน
     โฉนดชุมชน0000-00-00เปิดอ่าน
     การขอขึ้นทะเบียนที่ดิน0000-00-00เปิดอ่าน
     การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน0000-00-00เปิดอ่าน
     การช่วยเหลือประชาชน0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง0000-00-00เปิดอ่าน
     คัมภีร์วินัย0000-00-00เปิดอ่าน
     การคิดค่าปรับ0000-00-00เปิดอ่าน
     สื่อการสอนระบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนพาณิชย์0000-00-00เปิดอ่าน
     ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้ที่ดินรัฐ0000-00-00เปิดอ่าน
     หนังสือกระทรวงมหาไทย แนวทางการดำเนินการทางละเมิด0000-00-00เปิดอ่าน
     แนวทางการสู้คดีปกครอง0000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปสาระสำคัญของ พรบ. หอพัก 25580000-00-00เปิดอ่าน
     วันลาของพนักงาานท้องถิ่น0000-00-00เปิดอ่าน
     แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ0000-00-00เปิดอ่าน
     เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25600000-00-00เปิดอ่าน
     แนวทางการเช่าที่ดินวัด0000-00-00เปิดอ่าน
     แนงทางปฏิบัติในการทดสอบคอนกรีต0000-00-00เปิดอ่าน
     คำพิพากษาน่ารู้ คดีปกครองท้องถิ่น0000-00-00เปิดอ่าน
     กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่0000-00-00เปิดอ่าน
     หารือช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฟ้าผ่า0000-00-00เปิดอ่าน
     หารือช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฟ้าผ่า0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้ระบบ e-GP กรณีการจีัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานของรัฐ0000-00-00เปิดอ่าน
     ข้อหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว0000-00-00เปิดอ่าน
     การพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการของไทย0000-00-00เปิดอ่าน
     การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์0000-00-00เปิดอ่าน
     ข้อบกพร่องการจัดงานโครงการอุปสมบท0000-00-00เปิดอ่าน
     ข้อบกพร่องงานเข้าพรรษา0000-00-00เปิดอ่าน
     ข้อบกพร่องงานประเพณี0000-00-00เปิดอ่าน
     เอกสารเผยแพร่ข้อบกพร่องที่ สตง. ตรวจพบ0000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.194.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,583,214

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์