ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน



  หน้าแรก     กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
     ประกาศให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543ดาวน์โหลด
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่น พ.ศ. 2541ดาวน์โหลด
     ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗. (แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547ดาวน์โหลด
     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดัวยการรับเงิน การเบ็กจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทัองถิน (ฉบับทึ 2) พ.ศ. 2548ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ. ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.219.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,614,899

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.