เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
Facebook
อบต.ในเครือข่าย
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างการบริการ อำนาจหน้าที่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ด้านการเมือง-การบริหาร
ประชากร และหมู่บ้าน
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การติดตามประเมินผล
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหินโคน
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต.
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต.หินโคน
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การแจ้งขุดดิน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ อบต.หินโคน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แบบฟอร์ม คำขอที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คำขอที่ใช้ในการติดต่อราชการ
การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สถิติการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฎิบ้ติการป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนที่ตำบลหินโคน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ข้อมูลการติดต่อ
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานการควบคุมภายใน
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
E-service
Facebook
Facebook
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Socail Network หน่วยงาน
ข้อบัญญัติทั่วไป
ฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว
การทบทวน แก้ไขปรับปรุง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศกิจการสภา อบต.
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม อบต.หินโคน
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006800290481
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เมนูทางขวา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ท้องถิ่นบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นโคราช
ศูนย์ กกท.จังหวัดบุรีรัมย์
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,705

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.