ข่าวกิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงาน
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข่าวกิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงาน
โครงการที่ดำเนินการ กองสาธารณสุข ประจำปีงบปรมาณ 2565 - 2566
ออกเยี่มกลุ่มสตรี กลุ่มทอผ้า
รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โครงการที่ดำเนินการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบปรมาณ 2565 - 2566
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
มีฐานข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ภาษี
อบต.ในเครือข่าย
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ประชากร และหมู่บ้าน
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต.
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต.หินโคน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การแจ้งขุดดิน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ อบต.หินโคน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศเจตนารมณ์ No Gilf Policy
องค์กรแห่งการเรียนรู้
แบบฟอร์ม คำขอที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คำขอที่ใช้ในการติดต่อราชการ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สถิติการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฎิบ้ติการป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนที่ตำบลหินโคน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานการควบคุมภายใน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อบัญญัติทั่วไป
การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศกิจการสภา อบต.
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา ตำบลหินโคน
แผนส่งเสรมการท่องเที่ยว
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006800290481
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เมนูทางขวา
แบบตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ท้องถิ่นบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นโคราช
ศูนย์ กกท.จังหวัดบุรีรัมย์
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.194.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,583,263

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์