ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     แผนผังขั้นตอนการบริการรีบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดาวน์โหลด
     การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดาวน์โหลด
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและ ขนสิ่งปฏิกูลดาวน์โหลด
     การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     การรับชำระภาษีป้ายดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
     การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด
     การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาดาวน์โหลด
     การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด
     การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)ดาวน์โหลด
     การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)ดาวน์โหลด
     การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริกกาน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)ดาวน์โหลด
     การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะ ๑ ,ง และ จ ลักษณะที่ ๑)ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิกที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดาวน์โหลด
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,615,019

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.