เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน นายถวัลย์  โขมโนทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้เป็นประธานในกิจกรรมที่เสริมส้รางให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีการขับเคลื่อนนโยบาย (No Gift Policy) "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส กิจกรรมเสริมสร้าางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน กิจกรรมการให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย ส.ต.ท. สมโภชน์ จันทร์ดอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานกรรมการ รองปลัด อบต. ผู้แทนภาคประชาคม พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน และเวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายถวัลย์ โขมโนทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร อบต. ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรม และมีพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. ร่วมประชุม โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนา อบต.
วันที่ 8 มีนาคม  2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อบต.หินโคน ได้แก่ นายก และรองนายก อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565
วันที่ 20 มกราคม 2565 อบต.หินโคน นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวตามมาตราการสาธารณสุข และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
วันที่ 12 มกราคม 2565 ผอ.โรงพยาบาลลำปลายมาศร่วมกับปลัดอำเภอลงพื้นที่ประชุมรับฟังปัญหาพร้อมกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ตำบลหินโคนพร้อมตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง ณ วัดสว่างนที บ้านโคกสะอาด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อบต.หินโคน โดย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.หินโคน ร่วมด้วย ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธาศัยลำปลายมาศ  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง"  จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต. (Big Day) ในการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น และมีความตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”    
อบต.หินโคน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564  ณ ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ
อบต.หินโคน ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภา อบต. ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564
ประชุมสภาอบต. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,748

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.