ข่าวกิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงาน
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 200,000 แผ่น เพื่อดำเนินการมอบให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน อบต.หินโคน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับแผ่นธรรมนาวา “วัง” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 และนำแผ่นธรรมนาวา "วัง" แจกจ่ายให้กับวัด สถานศึกษา และประชาชน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา
วันที่ 11 เมษายน 2567 : อบต.หินโคน จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 1 เมษายน 2567 : อบต.หินโคน นำโดยผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ" (Kick off) ณ หอพระหน้าสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ แล้วเคลื่อนขบวนไปที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส.ก.ร.) อำเภอลำปลายมาศ
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 : อบต.หินโคน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 18 มีนาคม 2567 : อบต.หินโคน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องด้วยวันท้องถิ่นไทย โดยมีผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
วันที่ 8 มีนาคม 2567 : อบต.หินโคน นำโดยนายกองค์การบริหารส่วสตำบลหินโคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากลางอำเภอลำปลายมาศ (สกร.)
วันที่ 7 มีนาคม 2567 : อบต.หินโคน จัดกิจกรรม/โครงการ : เสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน *********************** เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หัวสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 35 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายถวัลย์ โขมโนทัย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
อบต.หินโคน ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2567 : อบต.หินโคน ร่วมกับวัด โรงเรียน ประชาชนในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดวัดบ้านหินโคน ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข "พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส" ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทำชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2567 : อบต.หินโคน จัดโครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นที่ 6 กุมภาพันธ์  2567 : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, สมาชิกสภา อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 16 และหน่วยงานรัฐในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 : องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หัวสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 35 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายถวัลย์ โขมโนทัย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นอกจากเป็นการประชุมประจำเดือนแล้ว ยังมีกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยเคร่งครัดต่อไป
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 : อบต.หินโคน นำโดย นายก อบต.หินโคน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช พิธีถวายบังคมและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 : อบต.หินโคน นำโดย รองนายก อบต.หินโคน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 : อบต.หินโคน นำโดย รองนายก อบต.หินโคน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ  
วันที่ 28 กันยายน 2566 : อบต.หินโคน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงไทย 28 กันยายน 2566 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
วันที่ 22 กันยายน 2566 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัด อบต.หินโคน ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลหินโคน วัดอัมพวัน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินโคน จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด อปท. โดยได้ดำเนินกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประจำปี 2566
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 : อบต.หินโคน จัดโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองบัวแดง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำหมู่บ้าน คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านโคกสะอาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
27 กรกฎาคม 2566 : อบต.หินโคน จัดโครงการรณรงค์เด็กเล็กเดินทางปลอดภัยตามมาตรการสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 15 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.236.83.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,496,812

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์