ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

                               

       1. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น  ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา  ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  แบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้น  การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น  4  แนวทางดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการนำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  3  ปี  แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงค์

1.2 การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพเพียงพอ  และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

1.3 การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร   โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหกรณ์หรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ

1.4 การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และสภาท้องถิ่น  มาตามลำดับ

 

       2. หน่วยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี

กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกำกับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร  ดังนี้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 

       3. การติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน                                                                                                         

(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน                          

(3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน  

(4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน                                          

(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  2  คน             

             โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 

 

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,615,069

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.