เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

                               

       1. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น  ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา  ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  แบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้น  การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น  4  แนวทางดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการนำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  3  ปี  แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดประสงค์

1.2 การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพเพียงพอ  และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า

1.3 การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร   โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหกรณ์หรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ

1.4 การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และสภาท้องถิ่น  มาตามลำดับ

 

       2. หน่วยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี

กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกำกับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร  ดังนี้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 

       3. การติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน                                                                                                         

(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน                          

(3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน  

(4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน                                          

(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  2  คน             

             โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,715

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.