ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการพัฒนาท้องถิ่น  

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

 

       1. ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนที่ผ่านมา  ใช้แผนพัฒนาสามปี           (พ.ศ. 2551-2553) ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล  (พ.ศ. 2551 - 2555)  ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น  ทั้งในด้านความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ  ถนน  ไฟฟ้า  และท่อระบายน้ำและสงเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านคุณภาพชีวิตก็ตามแต่เป็นไปด้วยความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น

จากผลการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้สร้างความสะดวกในการบริการสาธารณะ   ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  และมีโครงการอีกมากที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ   แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ก็พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป      ซึ่งแนวทางพัฒนาขั้นต่อไปควรที่จะกำหนดสัดส่วนการพัฒนา      โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม

 

       2. การประเมินผลประสิทธิผลชองแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

                จากผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา  อบต.หินโคน  ได้ตั้งเป้าหมายโครงการไว้จำนวนมากและมีการดำเนินการตามปัญหาความเร่งด่วนและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ระดับหนึ่ง   เนื่องจากว่างบประมาณที่ อบต.   หินโคน  ได้รับจัดสรรและที่จัดเก็บเองมีงบประมาณจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่อย่างไรก็ตามอบต.หินโคน ก็พยายามที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ระดับหนึ่ง

 

       3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2550

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่เสร็จ 16 โครงการ และจำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม 3 โครงการ รวม 19 โครงการ

2.ด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการที่เสร็จ 16 โครงการ

3.คุณภาพชีวิต -

4.สิ่งแวดล้อม -

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวนโครงการที่เสร็จ  2 โครงการ

 

       4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.. 2550

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งบประมาณ  4,176,175.15 บาท

2.ด้านเศรษฐกิจ  -

3.คุณภาพชีวิต  งบประมาณ  1,974,832  บาท

4.สิ่งแวดล้อม  -

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  งบประมาณ  445,708  บาท

      

       5. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2549

1.ก่อสร้างประปาผิวดินม.4  งบประมาณที่ได้รับ  3,000,000  บาท  งบประมาณที่เบิกจ่ายไป  2,914,386.90  บาท

2.ก่อสร้างประปาผิวดินม.5  งบประมาณที่ได้รับ  2,100,000  บาท  งบประมาณที่เบิกจ่ายไป  2,097,000  บาท

รวม  งบประมาณที่ได้รับ  5,100,000  บาท  งบประมาณที่เบิกจ่ายไป  5,011,386.90  บาท

 

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,615,067

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.