ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการพัฒนาท้องถิ่น  

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

 

       1. ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนที่ผ่านมา  ใช้แผนพัฒนาสามปี           (พ.ศ. 2551-2553) ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล  (พ.ศ. 2551 - 2555)  ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น  ทั้งในด้านความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ  ถนน  ไฟฟ้า  และท่อระบายน้ำและสงเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านคุณภาพชีวิตก็ตามแต่เป็นไปด้วยความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น

จากผลการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้สร้างความสะดวกในการบริการสาธารณะ   ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  และมีโครงการอีกมากที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ   แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ก็พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป      ซึ่งแนวทางพัฒนาขั้นต่อไปควรที่จะกำหนดสัดส่วนการพัฒนา      โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม

 

       2. การประเมินผลประสิทธิผลชองแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

                จากผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา  อบต.หินโคน  ได้ตั้งเป้าหมายโครงการไว้จำนวนมากและมีการดำเนินการตามปัญหาความเร่งด่วนและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งโครงการที่ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ระดับหนึ่ง   เนื่องจากว่างบประมาณที่ อบต.   หินโคน  ได้รับจัดสรรและที่จัดเก็บเองมีงบประมาณจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่อย่างไรก็ตามอบต.หินโคน ก็พยายามที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ระดับหนึ่ง

 

       3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2550

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่เสร็จ 16 โครงการ และจำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม 3 โครงการ รวม 19 โครงการ

2.ด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการที่เสร็จ 16 โครงการ

3.คุณภาพชีวิต -

4.สิ่งแวดล้อม -

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวนโครงการที่เสร็จ  2 โครงการ

 

       4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.. 2550

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งบประมาณ  4,176,175.15 บาท

2.ด้านเศรษฐกิจ  -

3.คุณภาพชีวิต  งบประมาณ  1,974,832  บาท

4.สิ่งแวดล้อม  -

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  งบประมาณ  445,708  บาท

      

       5. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2549

1.ก่อสร้างประปาผิวดินม.4  งบประมาณที่ได้รับ  3,000,000  บาท  งบประมาณที่เบิกจ่ายไป  2,914,386.90  บาท

2.ก่อสร้างประปาผิวดินม.5  งบประมาณที่ได้รับ  2,100,000  บาท  งบประมาณที่เบิกจ่ายไป  2,097,000  บาท

รวม  งบประมาณที่ได้รับ  5,100,000  บาท  งบประมาณที่เบิกจ่ายไป  5,011,386.90  บาท

 

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.224.60.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,542,410

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.