เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

 

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จำนวน 24 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

เป้าหมาย  เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชน และด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

                                1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

                                2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ

                                3. พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

                                4. พัฒนาแหล่งน้ำ

5. พัฒนาสวนสาธารณะ

6. การใช้บริการด้านโทรคมนาคม

ตัวชี้วัด

1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน

2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปา

4. จำนวนแหล่งน้ำ

5. จำนวนสวนสาธารณะ  ภูมิทัศน์ที่สวยงามและจำนวนประชาชนที่มาใช้

6. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

 

         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์

แนวทางการพัฒนา

                                1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

                                2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

                                3.ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์          

                                4.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

                                5.ส่งเสริมการประมงหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด

                                1.จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

                                2.จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

                                3.จำนวนประชาชนที่มาท่องเที่ยว

                                4.จำนวนครัวเรือนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมงหมู่บ้าน

         3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนา

                                1.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                                2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

                                3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

                                4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

                                5.การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ตัวชี้วัด

1.จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

2.จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น

3.จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

4.จำนวนผู้ขอรับบริการด้านสุขภาพ

5.จำนวนขอรับการรักษาพยาบาล

 

         4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                เป้าหมาย  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

                แนวทางการพัฒนา

                                1 .สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

                                2. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

                ตัวชี้วัด

1.จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

3.พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์

 

         5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                เป้าหมาย  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                แนวทางการพัฒนา

                                1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

                                2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

                                3.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

4.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.ปรับปรุงและพัฒนารายได้

6.พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่

ตัวชี้วัด

1.จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

3. ข้อบัญญัติที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม และความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

4.จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.จำนวนประชาชนที่เข้าใจในการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษี

                                6.พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่

 

 

เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,696

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.