ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

 

ตำบลหินโคน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นตำบลขนาดเล็ก ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักและมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมสืบทอดกันมาจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

 

                "โครงสร้างพื้ฐานมั่นคง  เศรษฐกิจยั่งยืน  ประชาชนมีความรู้ คู่คุณธรรม  สุขภาพแข็งแรง  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

พันธกิจ (MISSION)

1.               ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

2.               การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง

3.               ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและ  พัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

4.               บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดย

5.               พัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

6.               เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยให้แก่ชุมชน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1.               ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

2.               ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

3.               ประชาชนมีคุณภาพด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

4.               จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน                       

5.               เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

 

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,615,060

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.