เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     ด้านการเมือง-การบริหาร 

ด้านการเมือง-การบริหาร
ด้านการเมือง-การบริหาร  

ข้อมูลด้านการเมือง-การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

 

ด้านโครงสร้างอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ประกอบด้วยองค์กรต่อไปนี้

-  ฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประชาชนเลือกตั้ง  หมู่บ้านละ  2  คน  จำนวน  32  คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

-  ฝ่ายบริหาร  หรือคณะผู้บริหาร  ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน ที่ประชาชนเลือกโดยตรง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกแต่งตั้ง จำนวน  2  คน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

ก.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการ  งานการประชุม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข.  ส่วนการคลัง  ประกอบด้วย  งานธุรการ  งานผลประโยชน์  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ค.  ส่วนโยธา  ประกอบด้วย งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะและงานสถานที่  และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ง.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประกอบด้วย ฝ่ายส่งเสริมกิจการโรงเรียน ฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารวิชาการ   งานอนุบาลประประถมวัย  งานกิจกรรมนักเรียน

จ.  ส่วนสาธารณสุข ประกอบด้วย งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพและ งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมโรค งานบริการสาธารณสุข

ฉ.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  ส่วนส่งเสริมปศุสัตว์

ช.  ส่วนสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ฝ่าย   ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 

เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,669

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.